NowaNadzieja.com.pl

Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

 

Koniec obchodów Europejskiego Tygodnia Autyzmu poświęcimy przyszłości Fundacji „Nowa Nadzieja”. Ta przyszłość, to największe wyzwanie w całej jej historii. Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” rozpoczęła bowiem realizację projektu budowy Centrum Rozwoju „Nowa Nadzieja”, kompleksowego ośrodka rehabilitacji i zatrudnienia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością.

Fundacja posiada gotowy projekt budowlany oraz działkę o powierzchni ponad 1 hektara w Śliwnikach gm. Nowe Skalmierzyce na terenie powiatu ostrowskiego w dogodnej lokalizacji, w połowie odległości między Kaliszem i Ostrowem Wielkopolskim. Plan obejmuje budowę budynku użyteczności publicznej, w której powstaną warsztaty terapii zajęciowej i/lub  spółdzielnia socjalna, w której będą rehabilitowane i zatrudniane osoby dorosłe z  niepełnosprawnością w stopniu  umiarkowanym i znacznym. Zaprojektowany budynek będzie posiadał dwa piętra z windą, parkingiem oraz ogrodem owocowym. Na piętrze powstaną sale do pracy i terapii dla osób z niepełnosprawnością, sala rehabilitacyjna i pomieszczenia socjalne. Na parterze zaprojektowano pomieszczenia administracyjno-socjalne, pracownię ogrodniczo-artystyczną oraz techniczne i organizacyjnie niezależne pomieszczenie gastronomiczne typu bistro, które będzie pełnić funkcję miejsca, w którym będą świadczone usługi ogólnodostępne dla ludności.

Wybudowanie i utworzenie ośrodka rehabilitacji i zatrudnienia dla  osób dorosłych z niepełnosprawnością będzie służyło lokalnej społeczności. Z uwagi na dobrą lokalizację do ośrodka będą mogły być przyjmowane osoby z dwóch powiatów ostrowskiego i kaliskiego. Plan obejmuje przyjęcie do ośrodka ok. 55 osób dorosłych z niepełnosprawnością znaczną i umiarkowaną, co z pewnością poprawi sytuację tychże rodzin w całym rejonie.

Pierwszy etap, czyli „Ogród Nadziei”, jest już ukończony. Na powierzchni 3000 m2 posadzono 50 gatunków drzew owocowych (m. in. jabłonie, wiśnie i czereśnie) oraz prawie 1000 krzewów owocowych, w tym borówki i maliny. Ogród jest ogrodzony, a rośliny mają profesjonalne nawadnianie. Ogród został stworzony na potrzeby Centrum Rozwoju, a w przyszłości powstanie tutaj szkółka krzewów ozdobnych tak, aby podopieczni fundacji mogli się w pełni realizować w ogrodnictwie. Podopieczni będą na co dzień zajmować się ogrodem – pielęgnować go, zrywać owoce i dalej je przetwarzać oraz sprzedawać.

Dorota Madejka, V-ce Prezes Zarządu Fundacji „Nowa Nadzieja”
W ramach swojej działalności Fundacja Nowa Nadzieja w obecnym skomplikowanym czasie podjęła się wspierania terapeutycznego dzieci obcojęzycznych – pochodzących z rodzin ukraińskich, zmuszonych do opuszczenia swojego kraju. Wśród nich są także dzieci ze stwierdzonym autyzmem.

Podstawowy aspekt tego działania to umożliwienie dziecku spoza naszego obszaru językowego funkcjonowania w środowisku obcego dla niego języka i komunikatu. Należy założyć, iż aby czuło się bezpiecznie, powinno rozumieć podstawowe zwroty i prawidłowo interpretować sygnały  otoczenia, ponieważ dzieci z Ukrainy  trafiają do polskich szkół i przedszkoli, gdzie stykają się z rówieśnikami mówiącymi w obcym dla nich języku. Często zdarza  się, że dziecko nie było do tej pory objęte jakąkolwiek terapią, w takim przypadku  jest to praca od podstaw.

Wspomaganie terapeutyczne obcojęzycznego dziecka autystycznego jest więc skierowane w pierwszym rzędzie na pracę nad  interpretacją i rozumieniem sygnałów dźwiękowych w celu pokonania bariery porozumienia językowego lub pozawerbalnego. Ważny jest trening słuchowy wspierany bazą słownikową, co  pozwoli na identyfikację sygnałów środowiska. Pomocne jest wykorzystanie materiału obrazkowego przedstawiającego znane dzieciom zwierzęta, przedmioty, członków rodziny. Materiał ten wspomagany bazą dźwiękonaśladowczą pozwoli wypracować bazę słownikową, którą może posługiwać się tak terapeuta jak i rodzic.  Polecam także wykorzystanie materiału muzycznego, który w postaci piosenek dziecięcych w języku polskim lub ukraińskim pozwoli na wypracowanie uwagi słuchowej i korzystnie wpłynie na koncentrację wzrokowo – ruchowo – słuchową .  Należy duży nacisk położyć na konieczność współpracy z rodzicem , który powinien rozumieć język polski i posługiwać się nim w miarę możliwości w stopniu umożliwiającym porozumienie. Pozwoli to na wypracowanie dwujęzycznego komunikatu skierowanego do dziecka.  Nie można zakładać, że może ono pozostać tylko w obrębie swojego języka, albowiem niezależnie od czasu, jaki spędzi w naszym kraju, musi mieć wypracowaną bazę komunikacji.

Podsumowując, wspomaganie terapeutyczne dziecka obcojęzycznego z autyzmem to bardzo złożony problem, nie pozbawiony przeszkód oraz wymagający szerokiego zakresu działań, które pomimo bariery językowej pozwolą na efektywną pomoc w funkcjonowaniu.

Małgorzata Błaszczyk - logopeda

Trening Umiejętności Społecznych. Działania prowadzone w ramach TUS

Obserwujemy w naszej działalności terapeutycznej coraz większą ilość konsultowanych dzieci i młodzieży borykającej się z trudnościami przystosowania  do współczesnego świata, przyczyną których są miedzy innymi zaburzenia rozwojowe, z trudnościami adaptacyjnymi. Prowadzi to do powstawania u dzieci/młodzieży/młodych dorosłych problemów w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym zarówno przyjmujących formę zachowań nieadaptacyjnych, czasami ryzykownych (w tym prowadzących do różnych uzależnień cyfrowych , czy nawet demoralizacji), jak również zachowań o cechach depresyjnych, izolacji społecznej. W naszej pracy terapeutycznej coraz częściej  zauważamy wśród dzieci / młodzieży / młodych dorosłych dążenie do rzeczywistości online, cyfryzacji, gier, bajek … Nowoczesne technologie u młodych ludzi nie tylko w dużej mierze wypełniają ich czas wolny, ale staje się okazją do kreowania nowej rzeczywistości, bez wychodzenia z domu.

Realizacja ustrukturalizowanych spotkań grupowych ma na celu korygowanie tych zachowań które mogą doprowadzić do wykształcenia się u dzieci i młodzieży zaburzeń w osobowości, uzależnień lub innych zakłóceń w dalszym ich rozwoju.  Celem TUS jest stworzenie pozytywnych oddziaływań, wzmacniających doświadczenia prospołeczne, dostosowane do poszczególnych stworzonych grup w zależności od nasilenia i rodzaju zdiagnozowanego problemu. Tworzenie małych grup pozwala na zbudowanie indywidualnego kontaktu, lepszego poznania dziecka, nastolatka a tym samym lepszego zrozumienia jego świata wewnętrznego. To z kolei pozytywnie oddziałuje na przebudowę dotychczasowych dysfunkcjonalnych schematów postępowania u uczestników w oparciu o prawidłowe wzorce postępowania. Aby móc w pełni uświadomić sobie  konsekwencje swoich wyborów trzeba być aktywnym uczestnikiem procesów społecznych.

Realizowane spotkania TUS mają na celu wzbudzić u uczestników umiejętności psychospołeczne, takie jak radzenie sobie z emocjami i stresem, porozumiewania się z innymi (nawiązywania kontaktów interpersonalnych), podejmowania decyzji i działań,  rozwijanie twórczego myślenia, wiary we własne możliwości.  Podczas zajęć stacjonarnych oraz praktycznych doskonalimy te umiejętności, szczególną uwagę kładziemy na umiejętności, które są niezbędne do funkcjonowanie w codziennym życiu społecznym (umiejętności przemieszczania się, organizacja dnia codziennego – gotowanie, sprzątanie, zakupy, organizowanie sobie czasu wolnego itp.). Odczuwana przez Naszych Uczestników satysfakcja staje się dla nich pozytywnym motorem do podejmowania wielu rozwijających aktywności.

Zapraszamy. Terapeuci:

Marta Sławińska pedagog, terapeuta TUS/uzależnień cyfrowych
Marlena Ulrych psycholog, terapeuta TUS/uzależnień cyfrowych

W Fundacji Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” spośród wielu dostępnych  terapii  są  zajęcia z  Integracji Sensorycznej.

Ale czym właściwie jest Integracja Sensoryczna i kiedy jest potrzebna? Dla kogo jest ona przeznaczona? Jakich efektów można się spodziewać? Takie pytania  bardzo często zadają sobie rodzice  dzieci , u których dostrzegają miedzy innymi problemy z zachowaniem ,nauką, jedzeniem, snem i wiele innych.

Terapię sensoryczną stosuje się w przypadkach zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci. Integracja sensoryczna- to proces zachodzący w układzie nerwowym  polegający na odpowiednim odbiorze i organizacji bodźców docierających za pośrednictwem zmysłów – a zatem wrażeń wzrokowych, słuchowych, dotykowych, węchowych, smakowych oraz pochodzących z ruchu i grawitacji, czyli tak zwanej priopercepcji). Prawidłowa integracja sensoryczna pozwala reagować adekwatnie do sytuacji, sprawia też, że świat dziecko ciekawi i przyciąga, nie odpycha i przeraża. Właściwa integracja sensoryczna jest zatem podstawą rozwoju dziecka – tak ruchowego, jak i psychicznego i emocjonalnego. Proces wytwarzania się integracji sensorycznej zaczyna się już w życiu płodowym (kiedy do dziecka docierają przytłumione bodźce zmysłowe), zaś jego największa intensywność przypada na 3. do 7. rok życia. W przypadku nieprawidłowości w budowaniu integracji sensorycznej konieczna jest terapia sensoryczna. Terapia sensoryczna przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które mają trudności w adekwatnej interpretacji bodźców zmysłowych i reakcji na nie. Czasami terapię sensoryczną stosuje się już u niemowląt – na przykład jeśli mają problemy z jedzeniem. Problemy z odbieraniem bodźców i ich interpretacją nazywamy zaburzeniami integracji sensorycznej – nie należy ich lekceważyć, ponieważ nie znikną one samoczynnie, a brak podjęcia odpowiedniego leczenia może je tylko pogłębić i prowadzić do opóźnień w rozwoju. Nieprawidłowa integracja sensoryczna wpływa na uczenie się, zachowanie, jak i rozwój społeczno-emocjonalny dziecka. Może objawiać się opóźnionym rozwojem mowy, niewłaściwym poziomem koncentracji, zbyt wysoką lub zbyt niską wrażliwością na bodźce, problemami z koordynacją ruchową czy nieprawidłowym poziomem aktywności fizycznej. Komu zalecana jest terapia Integracji Sensorycznej?

Terapia Integracji sensorycznej wspiera rozwój dziecka, które:

 • ma trudności z ustaleniem właściwego rytmu snu i czuwania,
 • jest nadmiernie pobudzone,
 • ma kłopoty z koncentracją,
 • je tylko niektóre potrawy (wybiórczość pokarmowa),
 • jest mniej sprawne ruchowo niż jego rówieśnicy,
 • nie lubi przytulania,
 • cierpi na nadwrażliwość dotykową – przeszkadzają mu metki w ubraniach,
 • nie lubi hałasu, niektórych dźwięków,
 • ma problemy z koordynacją ruchową – nie potrafi włożyć klocka do pojemniczka czy zapiąć guzików, potyka się,
 • niedostatecznie reaguje na bodźce, nie zauważa silnych dźwięków czy zapachów,
 • ma potrzebę ciągłego ruchu, kręcenia huśtania, jest bardzo aktywne,
 • nie czuje zagrożenia, wspina się wysoko,
 • słabiej reaguje na ból.

Jak przebiega terapia Integracji Sensorycznej?
Każdą terapię poprzedza rzetelna i dogłębna diagnoza, oparta na obserwacji dziecka, wywiadu z rodzicami oraz na przeprowadzeniu testów. Zajęcia, które składają się na terapię Integracji Sensorycznej, są bardzo lubiane przez dzieci. W ich trakcie wykorzystuje się wiele specjalnie do tego celu przygotowanych narzędzi – huśtawki, liny, deskorolki czy drabinki gimnastyczne. Terapia Integracji Sensorycznej, poprzez starannie przemyślane i zaplanowane ćwiczenia, uczy mózg naszego dziecka jak właściwie reagować na bodźce zewnętrzne, jak organizować i porządkować dostarczane mu wrażenia, aby lepiej rozumiało świat wokół siebie, co z czasem owocuje prawidłowymi zrachowaniami i bardziej efektywnym funkcjonowaniem w sytuacjach dnia codziennego. Dzięki profesjonalnej i dogłębnej diagnozie terapia Integracji Sensorycznej zawsze jest szczegółowo dostosowana do potrzeb uczestniczącego w niej dziecka.

Jak sprawdzić, czy dziecko ma kłopoty z integracją sensoryczną?
Obserwuj dziecko i patrz, czy:

 • Nie lubi nowych zapachów, dźwięków, nadmiaru kolorów. Może też źle reagować na dotyk innych osób lub nie chcieć się bawić w niektóre zabawy (np. uwielbia zjeżdżalnię, ale nie znosi bujać się na huśtawce). Być może także nie przepada za kąpielą, myciem zębów czy czesaniem się.
 • Poszukuje silnych wrażeń dla zmysłów. Skacze, tarza się po podłodze, zderza z przedmiotami, uderza innych, taranuje kolegów i dorosłych, przewraca się lub kręci w kółko.
 • Jest go wszędzie pełno. Albo też jest bardzo ospały i wszystko przychodzi mu z dużym trudem.
 • Ma kłopoty ze swobodnym poruszaniem się. Dotyczy to całego ciała albo np. tylko rączek. Miewa problemy z utrzymaniem równowagi.
 • Występuje u niego opóźniony rozwój mowy.
 • Bardzo łatwo się rozprasza i potrzebuje pomocy, by doprowadzić do końca rozpoczętą czynność.
 • Ma problemy z zachowanie i dostosowaniem się do zasad.  Nie panuje nad emocjami (bardzo szybko zmienia nastroje: od wesołości w mgnieniu oka przechodzi do agresji czy smutku), jest nieposłuszny, ucieka, chowa się przed dorosłymi, łatwo wpada w złość. Unika bliskości.

A jakie są efekty terapii Integracji Sensorycznej? Efekty terapii sensorycznej czasami widoczne są już po kilkunastu zajęciach, ale najczęściej trzeba na nie czekać około roku. Efekty terapii sensorycznej są bardzo korzystne dla dzieci: Miedzy innymi

 • poprawia się rozwój psychoruchowy
 • integracja z rówieśnikami 
 • odbiór bodźców płynących ze świata zewnętrznego
 • zmniejszają się agresywne zachowania 
 • zmniejsza się nadpobudliwość ruchowa
 • dziecko lepiej artykułuje swoje potrzeby
 • lepiej nawiązuje interakcje z otoczeniem
 • poprawia się koordynacja ruchowa
 • lepiej funkcjonuje zmysł równowagi (poprawia się praca z piłką, kredkami czy nożyczkami)
 • poprawia się zdolność koncentracji 
 • dziecko przestaje reagować płaczem lub krzykiem na bodźce sensoryczne.

Ważne jest, aby terapia sensoryczna była indywidualnie dobrana do potrzeb dziecka i jego kłopotów z przetwarzaniem bodźców. W Fundacji "Nowa nadzieja" z zajęć Integracji sensorycznej korzystają zarówno dzieci zdrowe u których jedynie wysterują problemy w zakresie Integracji Sensorycznej, oraz dzieci z Autyzmem, Zespołem Aspergera, dzieci ze zdiagnozowanym ADHD, zespołem FAS, Zespołem Downa czy innymi niepełnosprawnościami.

Terapia logopedyczna prowadzona jest w celu usprawniania funkcji komunikacyjnej, jest to całość specyficznych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się. W Fundacji Nowa Nadzieja nasi podopieczni mogą skorzystać z zajęć logopedycznych prowadzonych przez specjalistów logopedów oraz neurologopedów.

Wciąż często rola logopedy kojarzona jest tylko z zaburzoną artykulacją (wywoływaniem głosek, kiedy to dziecko zamiast „szafa” mówi „safa”), tymczasem logopedia mieści w sobie wiele specjalizacji, które mogą pomóc w różnych aspektach i na różnych etapach rozwoju. Oczywiście mowa, jej rozwój i występujące zaburzenia wymowy są przedmiotem pracy logopedycznej, jednak krąg oddziaływań terapeutycznych sięga dużo dalej, aż do szeroko rozumianych umiejętności komunikacyjnych, które są fundamentem dla normatywnego rozwoju mowy.

Na naszych zajęciach:

 • Wpieramy dzieci w budowaniu kontaktu wzrokowego, uwagi słuchowej, wspólnego pola uwagi, naśladownictwa.
 • Oceniamy sposób oddychania, sprawność aparatu artykulacyjnego (język, wagi, podniebienie).
 • Obserwujemy sposób spożywania pokarmów w celu oceny sposobu gryzienia, żucia i połykania.
 • Oceniamy poziom rozwoju mowy dziecka, aby określić czy mieści się on w granicy szeroko rozumianej „normy”.
 • Prowadzimy terapię wad wymowy, usprawniamy funkcjonowanie aparatu artykulacyjnego.
 • Wspomagamy w rozwijaniu słownika czynnego i biernego, aby dzieci coraz lepiej rozumiały wypowiadane do nich komunikaty oraz potrafiły je nadawać używając słów zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Rozwijamy mowę oraz kształtujemy sprawności komunikacyjne, które zwłaszcza u dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju nie funkcjonują w sposób prawidłowy, wspieramy w nabywaniu i doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych lub indywidualnie dopasowujemy narzędzie, które umożliwi lub ułatwi porozumiewanie się z otoczeniem.
 • Stymulujemy pracę lewej półkuli mózgu, gdzie znajduje się ośrodek odpowiedzialny za rozwój mowy poprzez wykorzystywanie ćwiczeń lewopółkulowych zgodnie z założeniem Metody Krakowskiej oraz elementów terapii ręki.
 • Wspieramy rozwój dzieci z różnorakimi niepełnosprawnościami: intelektualną, ruchową, dzieci z niedosłuchem.

Podczas zajęć logopedycznych staramy się, aby ciężka praca dziecka nie była przez niego odczuwalna. Zapewniamy miłą atmosferę i poprzez świetna zabawę wypracowujemy pożądane sprawności. Cenimy interdyscyplinarne podejście do logopedii, dlatego współpracujemy z innymi specjalistami  z naszej Fundacji: pedagogiem, psychologiem, terapeutą Integracji Sensorycznej, fizjoterapeutą. Nieustannie szkolimy się i nabywamy nowe umiejętności oraz sprzęty, by nasze działania były efektowne.

Podczas zajęć wykorzystujemy między innymi:

 • założenia Metody Krakowskiej
 • elektrostymulację logopedyczną
 • kiniestiotaping logopedyczny
 • terapię miofunkcjonalną
 • terapię manualną traktu ustno-twarzowego, masaż logopedyczny
 • trening słuchowy m.in. z wykorzystaniem słuchawek forbrain
 • alternatywne sposoby komunikowania się
 • logorytmikę
 • elementy terapii ręki.

Pomóż w budowie Centrum Rozwoju „Nowa Nadzieja”

Fundacja posiada status

 

Fundacja posiada status

Organizacji Pożytku Publicznego

Fundacja „Nowa Nadzieja” powstała w 2009 roku w Kaliszu jako efekt wysiłku grupy rodziców chorych dzieci. Jej ośrodki terapeutyczne działają w Kaliszu i Poznaniu.

1% = KRS 0000321541

Wspieraj nas na Allegro

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-825389332');

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.